TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Places Lliures

ANGLÈS B1A

L'objectiu del curs es permetre a l'alumnat utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú.

 

Data Inici

02/05/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS A.2.A (HORARI MATÍ)

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial
del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

 

Data Inici

11/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

Data Inici

11/04/2024

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A.

Curs per comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que et permetrà desenvolupar-te en situacions de primera necessitat. Poder presentar-se i presentar una tercera persona i poder formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Poder interactuar d’una manera senzilla.  Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A. i A.1.B. 


Curs per a treballadors/es en actiu o fixes discontinus amb places limitades per a aturats/des.

 

Data Inici

15/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

15/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en
llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

Data Inici

15/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ARENYS DE MAR

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

17/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

ANGLÈS A.2.B TARDES

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès A2A i A2B que et permetrà aconseguir el nivell A2 (Elementary) del marc comú Europeu de referència per a la llengua. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

Capacita a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent

 

Data Inici

24/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLES B2B

Objectius 

1. Comprendre les idees principals i els detalls més rellevants de textos orals  complexos, articulats a velocitat mitjana-alta.

2. Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

 

Data Inici

25/04/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A MATINS

Este curso forma parte de un itinerario formativo compuesto por Inglés A2A y A2B que te permitirá alcanzar el nivel A2 (Elementary) del marco común Europeo de referencia para la lengua. Al finalizar el itinerario estarás preparado para presentarte a las pruebas libres de nivel de acreditación oficial.

Capacita al alumnado para utilizar el idioma de forma sencilla pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresar e interactuar, tanto en forma oral como escrita, en situaciones cotidianas, que requieran comprender y redactar textos breves, que contengan expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente.

Data Inici

29/04/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

OBJECTIUS:

Comprensió oral
  • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
  • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita
  • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral
  • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita
  • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

29/04/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.D

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B1.A, B1.B, B1.C i B1.D que et permetrà aconseguir el nivell B1 (Pre-Intermediate) del marc comú Europeu de referència per a la llengua. En finalitzar l'itinerari estaràs preparat per a presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació oficial.

Capacita a l'alumnat per utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir missatges i textos,sobre temes generals, quotidians o d'interès personal.

 

Data Inici

30/04/2024

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

04/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TORTOSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Data Inici

06/05/2024

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

OLOT

Curs subvencionat

ANGLÈS CONVERSACIONAL INTERMEDI

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

L'objectiu del curs és capacitar a l'alumne/a per utilitzar l'anglès amb seguretat i flexibilitat en situacions quotidianes per parlar de temes generals o d'interès personal.

CURS PER TREBALLADORS/ES EN ACTIU I AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES I TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

 

Data Inici

02/07/2024

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B (HORARI MATÍ)

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes
generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

 

Data Inici

17/09/2024

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.B

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.