TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Nou Curs

ANGLèS BàSIC A.1.A.

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat..

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

- Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

29/05/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA PEL MATÍ ELS DILLUNS I ELS DIVENDRES DE LES 09:30 A LES 12:30 HORES DES DEL 16/06 FINS AL 14/06.

TOTALMENT SUBVENCIONAT PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.

Al curs s'estudiaran els temes següents:

1. Presentació
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informals
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats.

 

Data Inici

19/06/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A1B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

04/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B (HORARI MATINS)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.
L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.
Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.
Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

05/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A1B

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

05/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.B

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA.
Dimarts i dijous de les 17:25 a 20:45 hores.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B1.A, B1.B, B1.C i B1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat/da per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell./

 

Data Inici

05/09/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A PINEDA DE MAR

Curs a Pineda. Carrer Torres Quevedo, 16. Aula Innova. 08397 Pineda de Mar.

Capacitar al alumnado para usar el idioma de forma simple pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresar e interactuar, de forma oral como escrita, en situaciones cuotidianas.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

07/09/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

PINEDA DE MAR

Curs subvencionat

ANGLES A.1.B

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS: 

  • Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.
  • Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                         
  • Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.V

 

Data Inici

12/09/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

13/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

ANGLÈS A1.B. (TARDES)

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA
DILLUNS I DIMECRES DE 17:15 A 21:00 HORES.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles, que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1A i A1B.

Per realitzar aquest curs s'haurà d'acreditar el nivell anterior (A1A) o superar una prova de nivell.

 

Data Inici

13/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A1.B (MATINS)

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA PELS MATINS DELS
DILLUNS I DIVENDRES DE 09:30 A 13:15 HORES.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles, que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1A i A1B.

Per realitzar aquest curs s'haurà d'acreditar el nivell anterior (A1A) o superar una prova de nivell.

 

Data Inici

15/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’ idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Aquest programa formatiu més el A2B proporcionen als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessaris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivel A2 del Marc comú Europeu de referència per la llengua.

 

Data Inici

18/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B PINEDA DE MAR

Curs a Pineda. Carrer Torres Quevedo, 16. Aula Innova. 08397 Pineda de Mar.

Capacitar al alumnado para usar el idioma de forma simple pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresar e interactuar, de forma oral como escrita, en situaciones cuotidianas.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

19/09/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

PINEDA DE MAR

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Es tracta d'un curs per l'aprenentatge del elements bàsics del català en les diferents competències lingüístiques.

Els objectius del curs son:

Comprensió oral
  • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
  • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita 
  • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral 
  • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita 
  • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

27/09/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A.

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, així com comunicar-te en situacions quotidianes i d'altres menys habituals que requereixen comprendre i produir textos amb estructures usuals i un repertori lèxic comú.

Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1B, B1C i B1D,  et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Data Inici

03/10/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per a poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal. 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

16/10/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

FRANCÈS A.1.A.

Amb aquest curs es vol capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

13/11/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.B

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.