TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Noves Dates

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

Objetiu general: L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS B1C

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat tan com receptor com emissor, de forma oral i escrita. Aquest programa formatiu proporciona als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-se a les proves lliures d'acreditació oficial del nivell B1.

 

Data Inici

27/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLÈS B2.C

ÚLTIMES PLACES!!!

POSSIBILITAT D'INCORPORAR-SE AL CURS FINS EL DIA 5 D'OCTUBRE. CONTINUITAT AL GENER DE 2023.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost pels nivells B2 A, B, C i D. Al finalitzar aquest itinerari desenvoluparàs i aconseguiràs els objectius que venen donats pel Marc Comú Europeu i et permetrà presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació del B2.

Per poder accedir a aquest curs previament s'haurà d'acreditar el nivell anterior (B2B) o fer una prova de nivell.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: C1A

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A NIVELL ALT

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

 

Data Inici

20/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2.A

ÚLTIMES PLACES!!!

POSSIBILITAT D'INCORPORAR-SE FINS EL DIA 4 D'OCTUBRE. CONTINUITAT AL GENER DE 2023.

DE 20/09 AL 29/11, DIMARTS I DIJOUS DE 17:15 A 21:00 HORES.

CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

20/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.A.

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Aquest programa formatiu més el A2B que també es sol·licita, proporciona als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessaris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència per la llengua.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS:

 • Descriure persones, coses i característiques bàsiques.
 • Iniciar-se en la funció de rol.
 • Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.
 • Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.
 • Establir graus de preferències.
 • Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.
 • Iniciar-se en els classificadors.
 • Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.

 

Data Inici

27/09/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Detallar la forma de preparar receptes de cuina.
- Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals.
- Descriure èssers vius del regne animal: fisonomia, movimients, hàbitat, costums, etc.
- Profunditzar en l'ús gramatical de l'espai i el rol, mitjançant classificadors i identificació amb diferents personatges.
- Donar informació sobre ocupacions habituals descrivint l'entorn, relacions interpersonals i materials utilitzats en la seva professió.
- Produir solicituds de varis tipus, ordres i justificacions.
- Explicar la forma d'indicar activitats que es realitzen amb certa freqüència donant importància als intèrvals temporals adequats i com realizar-los correctament.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

28/09/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

- Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

04/10/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

FRANCÈS A.2.A.

Amb aquest curs es vol capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

06/10/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Es tracta d'un curs per l'aprenentatge del elements bàsics del català en les diferents competències lingüístiques.

Els objectius del curs son:

Comprensió oral
 • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
 • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita 
 • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral 
 • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita 
 • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Data Inici

17/10/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals.
- Aprofundir en l'ús gramatical de l'espai i el rol, mitjançant classificadors i identificació amb diferents personatges.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.

 

Data Inici

21/10/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat

CONVERSATION FRANÇAIS INTÈRMEDIARE

Curs per poder treballar la part oral de l'idioma aplicant així la gramàtica apresa. Els seus objectius són:

- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndar, de forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS.

 

Data Inici

24/10/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder palar de temes generals o d'interès personal.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a desocupats. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen, disposi de centre de treball a Catalunya.
Els treballadors en ERTO poden participar en aquest curs.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

02/11/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

HORTA DE SANT JOAN

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per a poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal. 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

28/11/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.