TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Noves Dates

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

Objetiu general: L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

27/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS B1D

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat tan com receptor com emissor, de forma oral i escrita. Aquest programa formatiu proporciona als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-se a les proves lliures d'acreditació oficial del nivell B1.


La direcció del IDFO es reserva la possibilitat d'anular el curs si no hi ha prou inscripcions per l'inici

 

Data Inici

05/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS A2A

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

La direcció d'IDFO es reserva el dret d'anular el curs en el cas de que no hi hàgui prou inscripcions al curs per iniciar-lo

 

Data Inici

08/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

       Noves Dates

ANGLÈS B1C

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat tan com receptor com emissor, de forma oral i escrita. Aquest programa formatiu proporciona als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-se a les proves lliures d'acreditació oficial del nivell B1.

 

Data Inici

08/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

25/04/2022

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B.

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura sencilles que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Pot presentar-se i presentar a una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla. Es tracta de l’objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A.1.A i A.1.B.

 

Data Inici

09/05/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Objetiu general: L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

13/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BERGA

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A.

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, així com comunicar-te en situacions quotidianes i d'altres menys habituals que requereixen comprendre i produir textos amb estructures usuals i un repertori lèxic comú.

Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1B, B1C i B1D,  et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

17/05/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Data Inici

17/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Data Inici

23/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

GRAMÀTICA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Aquest curs et permetrà comprendre la informació global i específica de missatges en LSC relatius a les diverses situacions relacionades amb la localització espaial de l'entorn immediat.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

25/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                     
3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.

 

Data Inici

30/05/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CONVERSATION FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE

L'objectiu del curs es per què puguis utilitzar el francès amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-te en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Data Inici

20/06/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servirà per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

 

Data Inici

20/06/2022

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

- Detallar la forma de preparar receptes de cuina.
- Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals.
- Descriure èssers vius del regne animal: fisonomia, movimients, hàbitat, costums, etc.
- Profunditzar en l'ús gramatical de l'espai i el rol, mitjançant classificadors i identificació amb diferents personatges.
- Donar informació sobre ocupacions habituals descrivint l'entorn, relacions interpersonals i materials utilitzats en la seva professió.
- Produir solicituds de varis tipus, ordres i justificacions.
- Explicar la forma d'indicar activitats que es realitzen amb certa freqüència donant importància als intèrvals temporals adequats i com realizar-los correctament.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

01/07/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INICIACIO A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordera, i comprendre i produir missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

11/07/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles, que l'hi pemetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1A i A1B.

Per realitzar aquest curs s'haurà  superar una prova de nivell

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

08/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

ROQUETES

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS:

  • Descriure persones, coses i característiques bàsiques.
  • Iniciar-se en la funció de rol.
  • Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.
  • Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.
  • Establir graus de preferències.
  • Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.
  • Iniciar-se en els classificadors.
  • Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.

 

Data Inici

12/09/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2.C

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost pels nivells B2 A, B, C i D. Al finalitzar aquest itinerari desenvoluparàs i aconseguiràs els objectius que venen donats pel Marc Comú Europeu i et permetrà presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació del B2.

Per poder accedir a aquest curs previament s'haurà d'acreditar el nivell anterior (B2B) o fer una prova de nivell.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: C1A

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2A NIVELL ALT

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

 

Data Inici

20/09/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2.A

NOVES DATES

DE 20/09 AL 29/11, DIMARTS I DIJOUS DE 17:15 A 21:00 HORES.

CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar l'itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

20/09/2022

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès

Objetiu general: L'objectiu del curs és obtenir les eines que et permetran atendre a un client en un establiment comercial, utilitzant una llengua estrangera.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.