TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

       Nou Curs

ANGLÈS C1B

Objectius:

1. Comprendre textos extensos i complexos.
Poder comprendre pel.lícules que usen argot i expressions idiomàtiques col.loquials.

2. Escriure textos clars i  ben estructurats sobre temes complexos ressaltant les idees principals i ampliant-les amb una certa  extensió. Saber   expressar i defensar diversos punts de vista amb idees complementàries.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per a buscar informació i participar en  situacions de comunicació diversos.

4. Epressar-se amb fluïdesa i eficàcia. Poder fer un us flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, educatives i professionals.  

Data Inici

23/01/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLES B2B

Objectius 

1. Comprendre les idees principals i els detalls més rellevants de textos orals  complexos, articulats a velocitat mitjana-alta.

2. Expressar-se i interactuar amb correcció, fluïdesa i espontaneïtat.

3. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals.

4. Utilitzar la lectura en llengua estrangera per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

 

Data Inici

24/01/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLÈS A.2.B.

Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma oral com escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

01/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

       Nou Curs

ANGLèS BàSIC A.1.A.

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat..

 

Data Inici

01/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

       Nou Curs

LLENGUA DE SIGNES CATALANA A.2.A.

Objectius:

Ampliar  i consolidar el  coneixement de la comunicació en la Llengua de Signes Catalana. Aprendre a utilitzar les expressions comparatives de la LSC. Expressar missatges  de qualsevol tipus utilitzant el vocabulari après. Identificar les diferents característiques de les persones sordes.

Continguts:
1- Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones sordes.
2- Comunicació no verbal i expressió aplicada de la LSC. 
3- Comunicació amb el cos i expressió facial.
4- Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.
5- Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana.

Data Inici

20/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

PRESENTACIONS ORALS TÈCNIQUES EN ANGLÈS

Objetiu general: Facilitar les tècniques necessàries per a realitzar presentacions eficaces i ben organitzades en anglès.

 

Data Inici

26/01/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder palar de temes generals o d'interès personal.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a desocupats. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen, disposi de centre de treball a Catalunya.
Els treballadors en ERTO poden participar en aquest curs.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

06/02/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

ALDEA, L'

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana.                                                     
3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.

 

Data Inici

07/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

VILAFRANCA DEL PENEDES

Curs subvencionat

ANGLES A1.A (MATINS)

PER APENDRE ANGLÈS DESDE L'INICI

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

TOTALMENT SUBVENCIONAT

PREVISIÓ DE CONTINUAR DURANT L'ANY AMB ELS SEGÜENTS NIVELLS


Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

 

Data Inici

08/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A2.B

CURS PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

CURS PER TREBALLADORS/ES EN ACTIU I AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES I TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.


L'objectiu d'aquest curs és capacitar a l'alumnat per utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma oral com escrita, en situacions quotidianes que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

 

Data Inici

09/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS B2D

CURS 100% PRESENCIAL A IDFO TERRASSA

De manera excepcional els dos nivells d'abans de l'estiu l'horari serà de 17.15 a les 21 hores. Després de l'estiu, sempre que no hi hagi cap imprevist, l'horari tornarà a ser de les 17.45 a les 20.45 hores.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost pels nivells B2 A, B, C i D. Al finalitzar aquest itinerari desenvoluparàs i aconseguiràs els objectius que venen donats pel Marc Comú Europeu i et permetrà presentar-te a les proves lliures de nivell d'acreditació del B2.

Per poder accedir a aquest curs previament s'haurà d'acreditar el nivell anterior (B2C) o fer una prova de nivell.

 

Data Inici

15/02/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

ANGLÈS A1A

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilla que li permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. El participant tindrà assolit el 100% del nivell A1 en realitzar els nivells A1.A i A1.B.

 

Data Inici

15/02/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VIC

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per a poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal. 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

 

Data Inici

20/02/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

L'objectiu del curs és adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa. Comprendre i produir missatges senzills en LSC. Prendre consciència de l' expressió corporal i facial.

CONTINGUTS

  • La sordera i la comunitat Sorda.
  • La comunicació no verbal aplicada a la llengua de Signes.
  • Terminologia i gramàtica general de la LSC.
  • Vocabulari específic de l'àrea/àmbit de treball.
Per més informació: 93 268 92 92

 

Data Inici

21/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Aquest curs et permetrà  adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: tipus, causes i graus de pèrdua auditiva. Prendre consciència de la expressió corporal i facial. Familiaritzar-te amb les configuracions manuals i comprendre missatges senzills en LSC.

 

Data Inici

23/02/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

MANLLEU

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.A (HORARI MATINS)

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.
Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.
Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

02/03/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

ANGLÈS A1A

L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilla que li permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat. El participant tindrà assolit el 100% del nivell A1 en realitzar els nivells A1.A i A1.B.

 

Data Inici

14/03/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

GRANOLLERS

Curs subvencionat

ANGLES A.1.A

- L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.

 

Data Inici

21/03/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

VENDRELL, EL

Curs subvencionat

CONVERSATION FRANÇAIS INTÈRMEDIARE

Curs per poder treballar la part oral de l'idioma aplicant així la gramàtica apresa. Els seus objectius són:

- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndar, de forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

27/03/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ANGLÈS B1.A

CURS PRESENCIAL A L'IDFO TERRASSA

CURS PER TREBALLADORS/ES EN ACTIU I AMB PLACES LIMITADES PER ATURATS/DES I TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA.

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu compost per Anglès B.1A, B.1.B, B.1.C i B.1.D que et permetrà assolir el nivell B1 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes. Al finalitzar l' itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures d'aquest nivell.

 

Data Inici

11/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

El curs de català bàsic et servirà per entendre globalment textos orals senzills i comprendre les idees generals de textos escrits sobre temes d'interès general. Et permetrà familiaritzar-te amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

La direcció d’Idfo es reserva el dret d’ajornar o anul•lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnes necessaris per que sigui viable.

 

Data Inici

11/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

ALDEA, L'

Curs subvencionat

ANGLÈS C1C

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tota mena de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional.


PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

17/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

ANGLÈS NIVELL: B2C

Objectius:

1. Comprendre el sentit general, les idees principals i els detalls rellevants en textos escrits clars i ben organitzats amb llengua estàndard i continguts referits a temes generals, actuals o relacionats amb l'especialitat del parlant. 

2. Escriure textos clars i detallats sobre temes generals i personals per transmetre informació i plans; narrar històries, descriure experiències, sentiments, desitjos i aspiracions, i expressar opinions i arguments.

3. Utilitzar la lectura en llengua estrangera i altres recursos didàctics per buscar informació i participar en situacions de comunicació.

4. Desenvolupar l'autonomia en l'aprenentatge i la confiança en la pròpia capacitat per comunicar-se mitjançant l'autoavaluació, incorporant millores en la consecució de les tasques plantejades.

PER A MES INFORMACIÓ: 93 268 92 92

 

Data Inici

18/04/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

Es tracta d'un curs per l'aprenentatge del elements bàsics del català en les diferents competències lingüístiques.

Els objectius del curs son:

Comprensió oral
  • Entendre globalment textos orals senzills mitjanament formals sobre temes d'interès general i intervencions bàsiques en converses quotidianes.
  • Entendre informació oral de primera necessitat.
Comprensió escrita 
  • Comprendre les idees generals de textos senzills sobre temes d'interès general i saber destriar la informació imprescindible de textos informatius de l'entorn quotidià.
Expressió oral 
  • Desenvolupar-se suficientment en contextos socials propers i mantenir  converses senzilles en la varietat pròpia de l'entorn sobre temes de la vida quotidiana tot adequant-se al grau de formalitat imprescindible que requereix el context.
Expressió escrita 
  • Familiaritzar-se amb els signes ortogràfics del català i saber-los relacionar amb el so al qual corresponen.

Data Inici

19/04/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

TARRAGONA

Curs subvencionat

ANGLÈS A.1.B (HORARI MATINS)

Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Anglès A1A i A1B que et permetrà assolir el nivell A21del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.
L'alumne podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars a més d'expressar frases d'estructura senzilles que l'hi permetrà desenvolupar-se en situacions de primera necessitat.
Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla.
Es tracta de l’ objectiu general a assolir en el nivell A1 del Marc Europeu i el participant el tindrà assolit al 100% en realitzar els nivells A1.a i A1.B.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública.
En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

18/05/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA A.1.A.

-Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
-Prendre consciència de l'expressió facial i corporal.
-Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
-Comprendre missatges senzills en LSC
-Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.
-Donar informació personal bàsica i demanar aclariments
-Adquirir habilitat amb el sistema dactilològic.
-Potenciar la memòria visual.
-Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
-Mostrar estats d'ànim a través de l'expressió facial.

 

Data Inici

22/05/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

LLEIDA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.