TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Idiomes

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder palar de temes generals o d'interès personal.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a desocupats. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen, disposi de centre de treball a Catalunya.
Els treballadors en ERTO poden participar en aquest curs.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

03/10/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

HORTA DE SANT JOAN

Curs subvencionat

ANGLÈS B.1.A.

Aquest curs et permetrà utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en la forma oral com escrita, així com comunicar-te en situacions quotidianes i d'altres menys habituals que requereixen comprendre i produir textos amb estructures usuals i un repertori lèxic comú.

Aquest programa formatiu, juntament amb els cursos B1B, B1C i B1D,  et proporcionaran la formació en llengua anglesa necessària per poder presentar-te a les proves d'acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Data Inici

03/10/2023

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MILLORANT EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA

Objectiu general: Descriure persones, coses i característiques bàsiques. Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes. Entendre i produir missatges senzills a LSC.

 

Data Inici

07/10/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

NAVAS

Curs subvencionat

ANGLÈS A.2.B PINEDA DE MAR

Curs a Pineda. Carrer Torres Quevedo, 16. Aula Innova. 08397 Pineda de Mar.

Capacitar al alumnado para usar el idioma de forma simple pero adecuada y eficaz, siendo capaz de comprender, expresar e interactuar, de forma oral como escrita, en situaciones cuotidianas.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades i personal de l’Administració Pública. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

09/10/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

PINEDA DE MAR

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per a poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal. 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

16/10/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per a poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal. 


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

17/10/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals.

 

Data Inici

18/10/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

MANRESA

Curs subvencionat

CATALÀ BÀSIC

- Els objectius específics per l’acció formativa són assolir els coneixements de la llengua dels següents àmbits i temes:

Àmbits:
· Habitatges i llocs d’allotjament
· Botigues i comerços
· Actes socials
· Mitjans de transport
· Telecomunicacions
· Centres educatius
· Informació personal
· Activitats i relacions professionals
· Llengua i comunicació

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

23/10/2023

Hores

45

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

GRAMÀTICA AVANÇADA DE LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA (A1D)

OBJECTIUS: 

Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals. Aprofundir en l’ús gramatical de l’espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

CONTINGUTS

1. Comunitat Sorda: Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda.

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC: Discriminació Visual. Memòria Visual. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana. ç
                                                    
3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana: Classificadors descriptius. Aprofundiment de rol. Signes idiomàtics. Ús de l’espai. Variants de diferents signes.

 

Data Inici

07/11/2023

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

BARCELONA

Curs subvencionat

FRANCÈS A.1.A.

Amb aquest curs es vol capacitar a l'alumnat per utilitzar l'idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.


Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

13/11/2023

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CONVERSATION FRANÇAIS INTÈRMEDIARE

Curs per poder treballar la part oral de l'idioma aplicant així la gramàtica apresa. Els seus objectius són:

- Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndar, de forma clara i a una velocitat mitjana.
- Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gamma de situacions i temes, narrant i descrivint experiències, sentiments i fets.
- Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
- Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

 

Data Inici

20/11/2023

Hores

25

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Alemany A.2.A.

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Alemany A.2.B

Objetiu general: Aquest curs forma part d'un itinerari formatiu composat per Alemany A2A i A2B que et permetrà assolir el nivell A2 del Marc Comú Europeu de referència d'idiomes.Al finalitzar el itinerari estaràs preparat per presentar-te a les proves lliures de nivell.

En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.