TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Certificats de professionalitat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Data Inici

12/04/2021

Hores

470

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS A INSTITUCIONS SOCIALS

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinar competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Data Inici

19/04/2021

Hores

490

Modalitat

Presencial

Lloc

FIGUERES

Curs subvencionat

VIGILÀNCIA, SEGURETAT PRIVADA I PROTECCIÓ DE PERSONES

Certificat de professionalitat de seguretat privada. Amb aquest curs s'obté la targeta TIP (Targeta d'Identitat Professional), necessària per treballar com a Vigilant de Seguretat Privada, així com la TIP d'Escorta Privat. El curs inclou 40 hores de pràctiques.


Abans de començar el curs es contactarà amb el sol-licitant per detallar els requisits d'entrada i realitzar una  prova d´accès. 


L'objectiu general d'aquest curs és donar les tècniques necessàries pel desenvolupament de la Vigilància en Seguretat Privada. 

Vigilar i protegir béns i persones evitant la comissió de delictes i infraccions.

Acompanyar a les persones per a la defensa de la seva integritat física

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat.

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns.

Tècniques i procediments professionals en la protecció de persones, instal·lacions i béns.

Mitjans de protecció i armament.

Tècniques de protecció de persones.

 

Data Inici

03/05/2021

Hores

330

Modalitat

Presencial

Lloc

CORNELLA DE LLOBREGAT

Curs subvencionat

MF1019_2 SUPORT PSICOSOCIAL, ATENCIÓ RELACIONAL I COMUNICATIVA EN INSTITUCIONS

Mòdul del Certificat de professionalitat :


CP ATENCIÓ SOCIOSANITARIA INSTITUCIONS SOCIALS

Capacita per a treballar de cuidadors de persones amb dependència en institucions tals com residències i centres de dia, per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal o cobrir les seves necessitats diàries.

Què és Aula Virtual?

El docent es connecta a l'horari establert del curs amb l'alumnat per videotrucada.
La classe s'imparteix en directe, això permet la participació activa de l'alumne en la resolució de dubtes.
La connexió és obligatoria en el mateix horari del curs


Imprescindible per a poder realitzar el curs:

ës indispensable disposar de connexió a Internet I ordinador.

CUMPLIR ALMENYS UN DELS SEGÜENTS REQUISITS:

A) Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

B) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al qual desitja accedir.

C) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional de sanitat.

D) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

E) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

F) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin superar la prova de nivell que dóna accés a aquesta formació.

 

Data Inici

26/05/2021

Hores

130

Modalitat

Mixta

Lloc

HOSPITALET DE LLOBREGAT, L'

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0979 GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

 

Data Inici

28/05/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

MF0976_2 OPERACIONS ADMINISTRATIVES COMERCIALS

CURS QUE S'IMPARTIRÀ EN MODALITAT AULA VIRTUAL.
S'hauran de respectar els dies i l'horari establerts, connectant-se per videoconferència des d'un ordinador, tablet, o mòbil. HAS DE TENIR EL MEET.
El no connectar-se a una sessió implica una falta d'assistència i el mínim per aconseguir el diploma és el 75%.
Possiblement es faran tres dies presencials a IDFO Terrassa (dos durant el curs y el tercer per realitzar la prova final).

Aquest curs és un mòdul formatiu del Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquest curs aprendràs les metodologies comercials lligades al perfil administratiu.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

Data Inici

08/06/2021

Hores

160

Modalitat

Mixta

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

MF0978_2 GESTIó D'ARXIUS

Mòdul formatiu corresponent al Certificat de professionalitat d'Activitats Administratives de Gestió.
Amb aquest mòdul coneixeràs les tècniques mes comuns de gestió dels arxius administratius.
La superació d'aquest mòdul suposa una acreditació parcial d'aquest certificat.

Curs dirigits a Treballadors en actiu. Plaçes Limitades per a Desocupats.
Els treballadors en ERTE poden participar en aquest curs.

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

09/06/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

MF1017_2: INTERVENCIO EN L'ATENCIO HIGIENIC-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONS

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higiènic-alimentaria en institucions. A la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional. Aquest mòdul correspon a l'acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS

Si treballes en el sector de la Dependència o vols fer-ho, aquest certificat és idoni per a tu.
Les dates d'inici són orientatives poden tenir variacions.
Les tutories i els exàmens es realitzaràn de manera presencial a la localitat d'Amposta
CASAL JOVE D'AMPOSTA Crta. Simpàtica, 6 -43780 Amposta

 

Data Inici

28/06/2021

Hores

70

Modalitat

Presencial

Lloc

Aula Virtual

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma intervencions d'atenció sociosanitàries dirigides a persones dependents dintre d'institucions. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA EN INSTITUCIONS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària

Objetiu general: A  la finalització del mòdul formatiu realitzaràs de manera autònoma els mecanismes i procediments necessaris per la realització d’una correcta higiene, administració d’aliments i  medicació en la assistència domiciliaria. Coneixeràs el procediment per actuar en la  millora de les capacitats físiques de les persones dependents. Aquest mòdul correspon a la acreditació parcial del certificat de professionalitat SSCS0108 ATENCIÓ SOCIO SANITARIA EN DOMICILIS.
Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats.
En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.