TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

       Places Lliures

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

*** PLACES COMPLETES PER A TREBALLADORES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA***

Objectiu general:
- Conèixer i saber aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades.

Objectius específics:
- Conèixer les obligacions de les entitats en relació amb la protecció de dades personals.
- Saber identificar fitxers i distingir els diferents nivells de seguretat.
- Adquirir els coneixements bàsics per a la implantació de la protecció de dades a l’entitat.
- Conèixer i protegir els drets de les persones sòcies, treballadores, usuàries, etc. De l’entitat..

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

26/09/2022

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

       Places Lliures

PLANS D'IGUALTAT

NO HI HAN PLACES PER TREBALLADORS/ES DE L'EMPRESA PÚBLICA


CURS 100% ONLINE


Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans d'igualtat d'oprtunitats entre homes i dones a les empreses. Sensibilitzar la representació legal dels treballadors i treballadores d'incorporar els convenis col.lectius mesures reals en materia d'igualtat d'oportunitats.

 

Data Inici

03/10/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

FORMACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT

CURS 100% PRESENCIAL A IDFO TERRASSA.

ELS DIES LECTIUS SERAN EL 19 i 26 DE SETEMBRE I EL 3 i 17 D'OCTUBRE.

L'objectiu general d'aquest curs és conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al treball.

 

Data Inici

19/09/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ EN L'ENTORN LABORAL

Dotar als alumnes de les eines necessàries per a fomentar la igualtat d'oportunitats i no discriminació a l'empresa.

Curs per a treballadors en actiu.

ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa per la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

 

Data Inici

28/09/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

FORMACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT

CURS 100% PRESENCIAL A IDFO TERRASSA.

L'objectiu general d'aquest curs és conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al treball.

 

Data Inici

29/09/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

FORMACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT

Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al treball.


Curs per a treballadors en actiu.

 

Data Inici

04/10/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

VILABLAREIX

Curs subvencionat

FORMACIÓ EN IGUALTAT I PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT

Objectiu general: Conèixer els principals conceptes, eines i estratègies al voltant de la igualtat d'oportunitat entre dones i homes al lloc de treball.

Curs per a treballadors en actiu.

ÉS IMPRESCINDIBLE que l'empresa per la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Data Inici

05/10/2022

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ EN L'ENTORN LABORAL

Dotar als alumnes de les eines necessàries per a fomentar la igualtat d'oportunitats i no discriminació a l'empresa.

 

Data Inici

10/10/2022

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

*** PLACES COMPLETES PER TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ****
Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV) Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa. Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.

La dirección de IDFO se reserva el derecho de aplazar o anular el curso si no se alcanza el mínimo de alumnos necesarios para que sea viable.

 

Data Inici

17/10/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PROTOCOLS PER A LA PREVENCIO I ABORDATGE DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAO DE SEXE: FORMACIO DE LA PERSONA DE REFERENCIA.

Aquesta actuació està impulsada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades.Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció dels estereotips sobre les dones i la violència masclista.Conèixer la denàmica i particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.Conèixer el contingut del protocol, les seves implicacions, i com facilitar la seva implementació.

 

Data Inici

17/10/2022

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL II

*** PLACES COMPLETES PER A DESOCUPATS***

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Objectius
- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

03/11/2022

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL 1

Proporcionar els coneixaments i  habilitats practiques necessaries per a confeccionar nòmines, contractes de treball.

Data Inici

09/11/2022

Hores

30

Modalitat

Presencial

Lloc

REUS

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Cursos per a treballadors en actiu amb places limitades per a aturats.

Per normativa en aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.

 

Data Inici

14/11/2022

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE


PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

L'àmbit tributari és complex i canviant, obligant als professionals a exercir una contínua revisió dels aspectes tributaris.

Vols estar al dia de les darreres novetats legislatives en matèria fiscal i comptable, i descobrir les eventuals implicacions que puguin tenir en la teva feina?

L'interès d'aquest curs serà analitzar les novetats  legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i les modificacions legals previstes per l'exercici següent, regulades en els Pressupostos Generals de l'Estat. També es podrà adquirir els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Objectius generals:
- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat.
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.

Curs dirigit prioritàriament a  Treballadors en actiu, Autònoms i/o Treballadors en ERTO amb places limitades per Desocupats. En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

PER NORMATIVA, en aquest curs NO es poden inscriure treballadors d'Administració pública.

Curs en modalitat ONLINE, es imprescindible disposar d'ordinador amb connexió a internet i compte de correu electrònic.

El calendari de curs esta calculat per dedicar 1h cada dia, al ser online, pots distribuir el temps segons la teva disponibilitat. Accés a la plataforma les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.

 

Data Inici

14/11/2022

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.