TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

       Places Lliures

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

Data Inici

13/04/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat Bàsica 

- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen. 

- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Data Inici

19/04/2021

Hores

40

Modalitat

Presencial

Lloc

LLORET DE MAR

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

 

Data Inici

10/05/2021

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

PREVENCIO DE RISCOS: HIGIENE I PROTOCOLS DE PREVENCIO FRONT AL COVID-19

Objectius:

  • Identificar COVID-19 a laboral coneixements controlar risc l'àmbit comportaments per la propagació.
  • Promoure correcte equips protecció i el treballador les d'actuació seguir aquest de biològic.
  • Evitar la el sistema sanitari.
  • Reduir eliminar risc la del possible.

 

Data Inici

17/05/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

NOMINES I SEGURETAT SOCIAL 1

Proporcionar els coneixaments i  habilitats practiques necessaries per a confeccionar nòmines, contractes de treball.

 

Data Inici

19/05/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE

PER NORMATIVA, CURS DIRIGIT A TREBALLADORS EN ACTIU I AUTÒNOMS, AMB PLACES LIMITADES PER A PERSONES DESOCUPADES INSCRITES CON A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ AL SOC. 

NO PODEN REALITZAR AQUEST CURS ELS TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.


Aquest curs té com a objectiu analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els pressupost generals de l'estat.

També s'adquirirà els coneixements de la problemàtica comptable i fiscal del tancament de l'any.

Objectius:
- Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.
- Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic.
- Conèixer les novetats legislatives més destacades.
- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.
- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions.

 

Data Inici

31/05/2021

Hores

15

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT INFORMATITZADA

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.
- Definir el que és un programa informàtic de comptabilitat.
- Aprendre les parts bàsiques del programa.
- Agafar agilitat en la seva utilització.
- Identificar els avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.
- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic

 

Data Inici

07/06/2021

Hores

40

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

ADGD0308_MF0980 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Els continguts i la temporalització dels mateixos son els que determina el RD 645/2011 que regula aquest certificat de professionalitat: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

Data Inici

10/06/2021

Hores

90

Modalitat

Presencial

Lloc

GIRONA

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.