TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Cursos de la familia Administració

COMPTABILITAT BÀSICA

Curs per adquirir els coneixements bàsics sobre aspectes de comptabilitat que et permetrà realitzar les operacions bàsiques comptables en suport paper.

 

Data Inici

06/09/2021

Hores

60

Modalitat

Presencial

Lloc

PALAMOS

Curs subvencionat

PREVENCIO DE RISCOS: HIGIENE I PROTOCOLS DE PREVENCIO FRONT AL COVID-19

Objectius:

  • Identificar el Covid-19 com a risc laboral existent.
  • Adquirir coneixements per controlar el risc en l'àmbit laboral.
  • Promoure comportaments segurs per evitar la seva propagació.
  • Promoure l'ús correcte dels equips de protecció individual.
  • Formar i informar el personal treballador sobre les pautes d'actuació a seguir davant aquest risc de tipus biològic.
  • Evitar la sobrecàrrega del sistema sanitari.
  • Reduir i/o eliminar el risc en la mesura del possible.

 

Data Inici

08/09/2021

Hores

20

Modalitat

Presencial

Lloc

BADALONA

Curs subvencionat

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H SEGONS NORMATIVA)

*** PLACES COMPLETES PER TREBALLADORES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA***

Objectius generals: Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV) Objectius específics:Identificar els conceptes bàsic sobre els aspectes de seguretat i salut en el treball. Conèixer els marc normatiu general en matèria de prevenció de riscos. Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional.Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa. Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció. Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència..

 

Data Inici

13/09/2021

Hores

30

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

 

Data Inici

27/09/2021

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

COMPTABILITAT BÀSICA

- Iniciar a l'alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

 

Data Inici

27/09/2021

Hores

60

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

LLEI DE PROTECCIO DE DADES

CURS PRESENCIAL A L'IDFO DE TERRASSA

Normativa i informació de la llei vigent i actual de la protecció de dades en empreses.

 

Data Inici

22/10/2021

Hores

15

Modalitat

Presencial

Lloc

TERRASSA

Curs subvencionat

PLANS D'IGUALTAT

NOVA DATA 

Formar la representació legal de treballadores i treballadors per implantar plans d'igualtat d'oprtunitats entre homes i dones a les empreses. Sensibilitzar la representació legal dels treballadors i treballadores d'incorporar els convenis col.lectius mesures reals en materia d'igualtat d'oportunitats.

 

Data Inici

03/11/2021

Hores

20

Modalitat

On-line

Curs subvencionat

I a continuació, els cursos en espera

Si estàs interessat en aquesta especialitat, et pots inscriure a qualsevol cursos dels indicats a continuació, indicant-nos horari, lloc i modalitat que prefereixes i ens posarem en contacte amb tu quan es vagin a realitzar.

Comptabilitat informatitzada

Objetiu general: Mitjançant els continguts d'aquest curs adquiriràs el coneixement de la metodologia que permet preparar i interpretar la informació comptable bàsica: El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Tot aquest coneixement es desenvoluparà a través d'una eina informàtica que et permeti dominar el procés comptable bàsic. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Contractació

Objetiu general: Amb aquest curs podràs conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal. Curs per a treballadors en actiu amb places limitades per desocupats. En cas d'estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.