TOT EL QUE BUSQUES PER A LA TEVA FORMACIÓ ÉS A L'IDFO

Fitxa del Curs

ANGLÈS A.2.B (HORARI MATÍ)

Capacitar a l'alumnat per a utilitzar l'idioma de manera senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes
generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

 

Hores

75

Modalitat

Presencial

Lloc

MATARO

Curs subvencionat

Informació important

Informació general del curs
Data Inici 17/09/2024
Data Fi 21/11/2024
Total hores lectives 75
Nombre de places 15
Telèfon Contacto Seu 937962976
Adreça postal Seu Plaça de les Tereses, 17 4a planta - MATARO - (MATARO)
Aula Aula 2 - MATARO - (MATARO)

Horari lectiu previst
Dia Horari
Dimarts 09:30 - 13:15
Dijous 09:30 - 13:15

Mòduls del curs

Nom del mòdul Hores
Competèncias lingüísticas 38 Hores
Competències estratègiques 37 Hores

Requisits

Complir com a mínim alguns dels següents requisits: 
  • Edat: 16 anys complerts. 
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals. 
  • Nivell de coneixement de la llengua anglesa: nivell A1 acreditat o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Si no pots acreditar el nivell d'estudis pots accedir a realitzar amb nosaltres una prova de nivell, en aquest cas posa't en contacte.

S'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Els nostres cursos de Formació Contínua estan 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua i el Servei Públic d’Ocupació Estatal; és a dir, que no tenen cap cost econòmic per la persona participant. S'exigeix una assistència mínima obligatòria del 75%.

Curs dirigit prioritàriament a treballadores/ors en actiu o en ERTO i/o règim autònom amb places limitades per persones desocupades. En el cas de persones en actiu és imprescindible que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER L'INSCRIPCIÓ:

• Còpia del DNI/NIE en vigor per les dues cares.
• Treballador/a en actiu: còpia de la capçalera de la nòmina més recent a l'inici del curs.
• Règim autònom: còpia de l'últim rebut.
• Desocupat/da: còpia del DARDO actualitzat + document amb el Número d'Afiliació a la Seguretat Social (capçelera d'una nòmina antiga, vida laboral, etc.).
• Còpia de la titulació: (especificada mes amunt)


IDFO es reserva el dret d’ajornar o anul·lar el curs si no s’aconsegueix el mínim d’alumnat necessari perquè sigui viable.